Salgs- og leveringsbetingelser - Kontantkøb: Privat

 
 1. Salgs- og leveringsbetingelser - Privat
  1. Omfang
  Disse købsbetingelser er gældende for køb af varer kontant online på koekken24.dk. Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem koekken24.dk og køber, medmindre andet følger nedenfor.

  2. Aftaleindgåelser samt betaling
  Køber skal ved hvert køb acceptere kontantkøbsbetingelserne. Køber opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som betingelserne giver. Køber får en kopi af betingelser sammen med en kvittering af bestillingen pr. e-mail.
  Alle priser er dagspriser og opdateres løbende og vises altid inkl. moms.
  Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.
  Koekken24.dk forbeholder sig ret til at annullere købers ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer.

  En juridisk bindende aftale mellem køber og Køkken24 er først indgået, når Køkken24 fremsender en ordrebekræftelse pr. e-mail. Indtil ordrebekræftelsen er modtaget er Køkken24 berettiget til at annulleret ordren helt eller delvist, fx. som følge af pris- og tekstfejl eller udsolgte varer. Hvis dette sker, vil køber blive underrettet pr. e-mail herom.
  Når ordre er afgivet på webshop, vil køber automatisk modtage en e-mail, hvoraf det fremgår, hvilke varer der er bestilt. Denne e-mail er alene en elektronisk kvittering for, at Køkken24 har modtaget bestillingen og der er ikke på dette tidspunkt indgået juridisk bindende aftale mellem køber og webshop.

  3. Ejendomsret
  Køber besidder fra leveringsdagen ejendomsretten til produkterne, herunder alle tilbehørsdele m.v., der måtte tilføjes eller erstatte dele af produkterne under kontantkøbsaftalens løbetid.
  Køber er berettiget til at råde retligt over produkterne, tilbehør m.v. fra leveringsdagen.
  Koekken24.dk har ikke taget ejendomsforbehold i produkterne.

  4. Betalingsbetingelser og gebyrer
  Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af Dankort, Visa-Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Debit og Eurocard, MobilePay eller Viabill. Der tages ikke kortgebyr på betalingskort.
  Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Når køber bestiller med kreditkort ”reserveres” beløbet på købers konto. Det reserverede beløb hæves dog først på kontoen, når varen er afsendt fra vort lager til køber.


  Du kan også overføre pengene direkte til vores konto 8117-4363188 (med bankoverførelse) - inden for 7 dage efter ordre modtagelse. Ordren behandles, når pengene er gået ind på vores konto. Registreres der ikke overførsel på ordren inden for 7 dage, annulleres ordren. (OBS! Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. Læs hvorfor)
  Ved mistanke om kortsvindel kan koekken24.dk kræve betaling via bankoverførsel. Koekken24.dk skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at køber ikke beskyttet af indsigelsesordningen ved bankoverførsel.
  Betalingen for produkterne sker i forbindelse med afsendelse fra leverandøren. Beløbet hæves først på købers kort, når varerne er afsendt fra vort lager. Der kan dog aldrig trækkes et større beløb end det, køber har godkendt ved købet.

  5. Levering og risiko
  Levering sker til den af køber oplyste adresse. På alle varer i butikken kan du se den forventede leveringstid. Den angivne leveringstid er den afsendelsestid, producenten har oplyst os. Denne leveringstid opdateres typisk en gang om måneden ud fra vores leverandørs lagerfiler. Derfor er det en forventet leveringstid og således ikke nogen garanti for, at du har produktet til den angivne tid, men vi vil altid bestræbe os på rettidig levering. (Alle vores leveringstider regnes fra først kommende arbejdsdag kl. 8.00). Alle ordre leveres hurtigst muligt. Ved køb af flere varer i en samlet ordre er det den længste leveringstid der er gældende.
  Som udgangspunkt leveres ordre altid samlet, dog forbeholder vi os ret til delleveringer såfremt vores lagerkapacitet er opbrugt.

  Koekken24.dk kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer samt evt. håndværkerudgifter i forbindelse med forsinkede leverancer, transportskader og fabrikationsfejl i produkter. Levering af varer anses for sket, når fragtmanden har leveret varen på bestillingsadressen, og kunden har modtaget varen. Vælges det, at varen må stilles, har kunden selv ansvaret for varen, så snart fragtmanden har stillet varen på modtageradressen. Skulle kunden ikke være der til at modtage en vare, som ikke må stilles, vil varen blive forsøgt leveret igen efter aftale med kunden. Kunden afholder selv omkostninger ved genudkørsel af varen.
  Alle varer sendes med fragtmand, Danske Fragtmænd el. lign. Varen leveres som regel 1-2 dage efter afsendelse. (Palle-)varer, der leveres med fragtbil, leveres til kantsten 1-3 dage efter indlevering på fragtcentralen. Der kan kun leveres til adresser, som er tilgængelige med speditionens normale rutebiler. Ved varens afsendelse fremsender vi Track and Trace information, som betyder at du kan følge varen via fragtudbyderens hjemmeside.

  For at få din vare leveret skal du betale fragt. Fragten afhænger af pakkens vægt og størrelse.
  Herunder kan du se, hvad din forsendelse koster:
  • 98 DKK – ved køb under 500 kr.
  • 298 DKK - fragtbil-levering
  • 798 DKK – Amerikaner køleskabe - fragtbil-levering
  Vi leverer til Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland.
  Fragtprisen samt eventuelle fragttillæg oplyses inden købet.
  Ved levering af produkter skal køber straks, og inden 2 dage efter modtagelsen, undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere til koekken24.dk umiddelbart efter.
  Modsætter køber sig levering, f.eks. ved ikke at møde op, er koekken24.dk berettiget til at kræve erstatning, jf. koekken24.dk’ gebyrsatser på www.koekken24.dk eller jf. dansk rets almindelige regler.
  Efter levering påhviler ansvar og risiko for produkter alene køber.

  5.1. Ansvar ved købers egen installation
  Ved levering hvor køber har udtrykt ønsket om selv at installere/pakke produktet ud:
  Enhver skade, der som følge heraf måtte opstå på de produkter, bygninger og installationer, er købers ansvar og risiko.

  6. Købers ansvar
  Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:

  6.1. Underretning
  Køber skal meddele koekken24.dk om eventuelle mangler ved produkter umiddelbart efter manglerne er/ burde være opdaget af køber.
  I tilfælde af berettiget reklamation, får køber ingen reduktion i købsprisen førend produktet har været ude af funktion i over 21 arbejdsdage, efter køber har underrettet koekken24.dk herom. Koekken24.dk kan beslutte at stille tilsvarende produkter til rådighed for køber, indtil produktet igen er funktionsdygtigt.

  6.2. Betaling af omkostninger
  Køber skal afholde omkostningerne til transport af produkter udenfor koekken24.dk’ forretningsområde og til koekken24.dk.

  7. Sælgers ansvar
  Koekken24.dk er ikke forpligtet til at håndtere produkter, herunder yde service, udbedring, reparation eller afhentning udenfor koekken24.dk´ forretningsområde (se www.koekken24.dk).
  Koekken24.dk dækker transportomkostninger i forbindelse med fejlleverede varer ved forsendelse via Post Danmark eller fragtmand. Har du fået en fejlleveret vare opfordrer vi til at man kontakter os. Vi står herefter for rekvirering af fragtmand eller sender betalt postkvittering.
  Vi ombytter og sender naturligvis en ny vare med det samme, når vi har modtaget den fejlleverede vare, medmindre andet er aftalt!
  Som hjælp til vores returafdeling, læg venligst en kopi af bestillingsbekræftelsen i kassen sammen med varen og en returformular (RMA).

  7.1. Udbedring
  Koekken24.dk er forpligtet til at udføre udbedring, hvis der er tale om en oprindelig mangel ved produktet, som medfører, at produktet på tidspunktet for levering ikke var funktionsdygtigt eller intakt.
  Reklamation skal ske senest 2 år fra leveringsdagen eller indenfor produktets reklamationsperiode for at forpligte koekken24.dk til at foretage udbedring. Reklamation skal ske inden for rimelig tid efter, at manglen er konstateret. Reklamation inden for 2 måneder anses som værende rettidig. Batterier og netdele anses som værende slidtagedele med en begrænset levetid.
  Udbedring af forhold, som skyldes købers behandling, herunder skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk, naturskade, netværksfejl er ikke omfattet af koekken24.dk´ forpligtelse til udbedring. Vi gør opmærksom på, at vi forbeholder os retten til at opkræve et gebyr på 1.098 DKK skulle reklamationen være grundet egen fejlagtig tilslutning, montering eller brug af købt vare.
  Koekken24.dk forbeholder sig retten til, til enhver tid at søge udbedring før en eventuel ombytning. Koekken24.dk kan ombytte produkter med tilsvarende produkter efter koekken24.dk' vurdering.

  7.2 Følgeskader
  Koekken24.dk kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, der er en følge af at produkter, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat - evt. på grund af mangelfulde installationer, tilslutninger, eller andet

  7.3. Produktansvar
  Koekken24.dk’ ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, købers gods, tredjemand eller tredjemands gods m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra koekken24.dk´ side samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke af koekken24.dk.
  I tilfælde af at skade påføres tredjepart, skal køber straks underrette koekken24.dk og medvirke til sagens opklaring. koekken24.dk har ret til at besigtige skaden.

  8. Fortrydelsesret
  8.1. Fortrydelsesret
  Køber har ret til at træde tilbage fra den indgåede aftale uden begrundelse inden for 14 dage.
  Som udgangspunkt accepteres der kun returneringer af hele ordre– undtagelser er dog mulige.
  Accept om delvis returnering meddeles kun undtagelsesvis og skal altid aftales skriftligt.
  Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor køber eller en af køber angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse.
  For at udøve fortrydelsesretten skal køber meddele koekken24.dk sin beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved brev eller e-mail). Køber kan benytte den i ordrebekræftelsesmailen vedhæftede standardfortrydelsesformular. Standardfortrydelsesformularen kan også downloades på koekken24.dk’ hjemmeside www.koekken24.dk.
  Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis køber sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

  8.2. Følge af fortrydelse
  Hvis køber udøver sin fortrydelsesret i denne aftale, refunderer koekken24.dk alle betalinger modtaget fra køber uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor koekken24.dk har modtaget meddelelse om købers beslutning om at fortryde denne aftale.
  Koekken24.dk gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre køber udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges køber ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.
  Køber skal returnere varerne uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor køber har informeret koekken24.dk om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis køber returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.
  Koekken24.dk kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil Koekken24.dk har modtaget varerne retur.
  Køber skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.
  Køber hæfter for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

  8.3. Køber kan ikke gøre fortrydelsesretten gældende i følgende tilfælde:

  - Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter, - Stiftelse eller overdragelse af rettigheder over fast ejendom med undtagelse af fjernsalgsaftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser eller af fjernsalgsaftaler vedrørende udlejning af fast ejendom, - Opførelse af bygning.

  8.4. Udførte ikkefinansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført,
  8.5. Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg,
  8.6. Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,
  8.7. Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,
  8.8. Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen,
  8.9. Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om,
  8.10 Levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer, biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres,
  Du mister din fortrydelsesret, hvis;
  - du bryder forseglingen på varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årssager ikke er egnet til at blive returneret.

  8.11 Varens stand, når du sender den retur
  Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.
  Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

  8.12 - Tilbagebetaling af købsbeløbet
  Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.
  Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.
  Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.  Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:
  Køkken24 ApS
  Att.: Returafdelingen
  Kilen 2
  6330 Padborg
  Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på ovenstående adresse med forudgående skriftlig aftale.
  Der modtages ikke pakker sendt pr. efterkrav.

  9. Service
  Ved behov for service kan vores tekniske service kontaktes via e-mail: [email protected]
  Hvis varen skal retur til os for at udbedre manglen, opfordre vi til at der udfyldes en RMA formular. Dette gør returneringen og behandlingstiden hurtigere og misforståelser undgås, da vi her får alle oplysninger.
  Varen vil blive repareret indenfor ca. 1 uge, med mindre specielle forhold skulle forekomme. Efter reparation sendes varen gratis retur til kunden.
  Kan vore teknikere ikke finde fejl på et returneret produkt, sendes produktet retur for kundens regning samt et gebyr på kr. 200,00.

  10. Afgivelse af ordre
  Når du har afgivet en varebestilling via vores hjemmeside, vil vores system automatisk sende dig en e-mail, hvoraf det fremgår, hvilke produkter du har bestilt.
  For at du kan indgå aftale med os på Koekken24.dk, har vi brug for følgende oplysninger:
  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse
  Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.
  Personoplysningerne registreres hos Køkken24 (Koekken24.dk) og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
  Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
  Direktøren for Køkken24.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
  Den dataansvarlige på Koekken24.dk er direktøren for Køkken24 ApS.
  Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
  Oplysninger afgivet til Koekken24.dkvideregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
  Som registreret hos Køkken24 ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Køkken24 ApS via e-mail til [email protected]

  10.2 Cookies
  På Koekken24.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.
  Logstatistik: Vi bruger en logstatistik på koekken24.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.
  Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere koekken24.dk

  11. Bestilling
  På koekken24.dk kan du kun bestille varer via vores website. Hvis du har forespørgsler til varer, som ikke er på siden, er du velkommen til at kontakte os.
  Hvis du ønsker at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, kan du logge ind på siden eller sende en mail til [email protected]
  Bliver koekken24.dk opmærksom på, at oplysninger om køber er forkerte eller vildledende, er koekken24.dk berettiget til at rette eller slette oplysningerne således, at behandlingen kan ske på et korrekt grundlag. Det er frivilligt, om køber vil give koekken24.dk de ønskede oplysninger, men koekken24.dk er i så fald berettiget til at afvise betjening af køber.
  Køber kan til enhver tid få udskrift af de hos koekken24.dk registrerede persondataoplysninger på køber.

  12. Klageadgang
  Køber har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) til: [email protected]
  Køber har også mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet eller Forbrugerombudsmanden. Se mere på www.forbrug.dk eller kontakt Forbrugerombudsmanden på tlf. 41 71 51 51.
  Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med koekken24.dk’ virksomhed, som hovedsageligt består af salg af produkter.
  Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Retsforholdet afgøres efter dansk ret.

  13. Øvrige informationer
  Vi henviser til vores kundeservice for nærmere info omkring sikkerhed ved betaling, hvordan du handler og ofte stillede spørgsmål.
  Alle aftaler med koekken24.dk indgås på dansk.

  Returadresse:
  Køkken24 ApS
  ATT: Returafdelingen.
  Kilen 2
  6330 Padborg

  STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR
  (Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

  Til:
  Køkken24
  Att.: Returafdelingen
  Kilen 2
  6330 Padborg

  E-mail: [email protected]
  Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:
  bestilt den: ______________________________

  modtaget den: ______________________________

  Forbrugerens navn: ________________________________________________________________

  Forbrugerens adresse: ____________________________________________________________

  Forbrugerens underskrift
  (kun hvis formularens indhold
  meddeles på papir): ____________________________________________________________

  Dato: ______________________________


  Salgs- og leveringsbetingelser - Erhverv

  1. Priser
  Priserne er ekskl. moms hvor andet ikke er angivet samt
  eksklusiv fragt og andre omkostninger.

  2. Betaling
  Betalingsbetingelserne er som anført i tilbuddet / ordrebekræftelsen. Betalinger, herunder forudbetalinger, skal således ske senest på den dag, som i aftalen/tilbuddet er angivet som betalingsdag/forfaldsdag.
  Hvis betaling sker efter forfaldsdagen, er Køkken24 ApS berettiget til at beregne morarenter af den til enhver tid værende restgæld med rentelovens rentesats. Hvis en forudbetaling ikke betales rettidigt, er Køkken24 ApS endvidere berettiget til efter eget valg at annullere ordren eller til at holde leverancen tilbage.
  Endvidere kan Køkken24 ApS forlange erstatning for tab ved den manglende leverance, herunder for opbevaring. Køber er ikke berettiget til at modregne nogen del af købesummen, medmindre modfordringen skriftligt er anerkendt af Køkken24 ApS.

  3. Rådgivning og indretningsforslag
  Køkken24 ApS rådgiver sine kunder ud fra virksomhedens bedste viden og erfaring samt eventuelle oplysninger fra kunden og kan ikke holdes ansvarlig, hvis det efterfølgende viser sig, at en anden løsning vurderes af have været bedre eller mere hensigtsmæssig.
  Har Køkken24 ApS kulancemæssigt bistået køber med teknisk rådgivning og service vedr. indretningsforslag eller andet, kan Køkken24 ApS ikke drages til ansvar herfor.

  4. Tilbud/tilbudsbreve
  Har Køkken24 ApS lavet en fejl i tilbudsbrevet, herunder en fejlberegning, er Køkken24 ApS berettiget til at foretage korrektion, herunder i prisen, for mindre fejl, og til at træde tilbage fra handlen ved større fejl, uden at køber kan rette nogen form for krav mod Køkken24 ApS.
  Er en vare ikke anført i tilbudsbrevet, er køber – uanset årsagen hertil og varens anvendelse - ikke berettiget til at modtage denne vare uden at yde betaling herfor.
  En vare, der er vist på et evt. indretningsforslag eller en tegning udfærdiget af Køkken24 ApS, medfølger kun, hvis den pågældende vare udtrykkeligt er anført i selve tilbudsbrevet.
  Tilbud skal efter 8 dage fra fremsendelsesdato altid genberegnes. Dette kan afhængig af årsskifte, kampagner og sortiment, så betyde at tilbud skal genforhandles. Hvilket kan betyde nye priser, evt. ændringer i hvidevare modeller samt produkter, herunder også med den risiko at der evt. skal vælges helt ny front/farve, greb eller andre produkter med farver, hvis disse er udgået i det for Køkken24 ApS gældende sortiment.

  5. Varer, der ikke lagerføres af Køkken24 ApS
  Der kan aldrig rejses erstatningskrav eller krav om afslag af nogen art i forbindelse med varer, der ikke lagerføres af Køkken24 ApS.
  Et tilbud fra Køkken24 ApS, der omfatter varer, der ikke lagerføres af Køkken24 ApS, er bl.a. afgivet med forbehold om, at det er muligt at fremskaffe disse varer. Tilbuddet er endvidere afgivet med forbehold om, at Køkken24 ApS’ eventuelle leverandører accepterer at levere til Køkken24 på Køkken24 ApS’ sædvanlige eller forudsatte købsvilkår. Er dette ikke tilfældet, er Køkken24 ApS berettiget til inden rimelig tid at tilbagekalde det afgivne tilbud, uden at dette berettiger køber/kunde til at rejse krav af nogen art.

  6. Vareprøver
  Fremsendte vareprøver viser kun farver og egenskaber i almindelighed, og køber må således acceptere, at der vil kunne forekomme afvigelser. Køkken24 ApS fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle afvigelser, medmindre disse må karakteriseres som væsentlige og for køberen uforholdsmæssigt store i forhold til de foreviste farveprøver.
  Specielt ved naturtræsprodukter & Finér, må køber påregne variationer indenfor det enkelte emne.

  7. Afbestilling/ændring af ordre
  Køber har ingen fortrydelsesret og kan derfor ikke annullere en allerede afgivet ordre. Ændring af ordre før levering kan kun ske med Køkken24 ApS’s accept.
  En sådan accept meddeles kun undtagelsesvis, og en ændring skal altid aftales skriftligt.

  8. Returnering af leverede varer
  Returnering af varer kan kun ske med Køkken24 ApS’ accept.
  En sådan accept meddeles kun undtagelsesvis, og en returnering skal altid aftales skriftligt.

  9. Levering og forsinkelse
  Leveringstiden kan variere på forskellige produkter, modeller m.m. Er leveringstiden angivet i tilbuddet/ ordrebekræftelsen, er denne fastsat skønsmæssigt.

  10. Levering sker til den i aftalen anførte leveringsadresse
  Skulle der indtræde standsning, indskrænkning eller forsinkelse i driften hos Køkken24 ApS eller dennes leverandører, er Køkken24 ApS berettiget til at udsætte ordren i det omfang, dette er nødvendigt. Køkken24 ApS skal da meddele køber, hvorvidt og hvornår levering vil finde sted. Forsinket levering berettiger – uanset årsagen til
  forsinkelsen - ikke køber til erstatning af nogen art, eller til et afslag i købesummen.
  Levering, der sker ved fremmed vognmand, anses for sket, når varen er læsset af på det aftalte modtagelsessted, på hvilket tidspunkt risikoen for varens undergang eller beskadigelse går over på køberen. Er køber eller dennes repræsentant til stede på leveringstidspunktet anbringes varen på det sted, som køber/dennes repræsentant anviser. Køkken24 ApS påtager sig intet ansvar i den forbindelse. Træffes ingen hjemme, anbringes varen udenfor på det mest hensigtsmæssige sted på adressen, hvorefter enhver risiko for skader, tyveri eller andet er køberens ansvar. Det er således købers ansvar og risiko, at der er personer til stede til at modtage
  leverancen, og Køkken24 ApS påtager sig intet ansvar, hvis dette ikke er tilfældet.

  11. Billededokumentation
  Kunden giver Køkken24 ApS tilladelse til evt. at dokumentere
  leveringen ved hjælp af billeder taget på leveringsadressen.

  12. Mangler
  Ved levering skal køber straks – og inden ibrugtagning/montage - undersøge leverancen for eventuelle fejl og mangler, herunder kvantitative mangler. Denne undersøgelsespligt gælder også, selvom køber ikke selv skal forestå en eventuel montage.
  I tilfælde af fejl eller mangler, herunder kvantitative mangler, er Køkken24 ApS altid berettiget til, at foretage omlevering eller afhjælpning. Køber er da forpligtet til at stille de leverede varer til Køkken24 ApS’ rådighed i samme stand som ved leveringen.
  Såfremt Køkken24 ApS ikke foretager omlevering, svarer Køkken24 ApS erstatning efter dansk rets almindelige regler. Erstatningen er dog begrænset til et beløb svarende til omkostningerne ved at udbedre manglen ved det leverede. Erstatningen kan endvidere aldrig overstige den aftalte købesum for den vare, der er behæftet med mangler.
  Køkken24 ApS er alene ansvarlig for eventuelle materiale- eller produktionsfejl og yder ikke erstatning for direkte eller indirekte tab i nogen anledning, herunder tab i anledning af enhver forsinkelse som følge af omlevering eller afhjælpning.
  Egenskaber og fremtrædelsesformer, der skyldes produktets natur, er ikke mangler. Køkken24 ApS’ produkter er konstrueret, fremstillet og beregnet til brug i private husholdninger. Det er derfor ikke en fabrikationsfejl eller materialefejl, hvis en fejl har sammenhæng med belastninger, som normalt ikke forekommer i almindelige private husholdninger. Tilsvarende hvis varen har været udsat for anden unormal brug eller manglende/forkert vedligeholdelse.
  Endvidere er Køkken24 ApS’ produkter ikke konstrueret, fremstillet eller beregnet til brug sammen med øvrigt inventar i køkkenet, som påvirker omgivelserne unormalt, f.eks. unormal varmestråling, kulde, røg, duft eller sol.
  Især skal det sikres at ovne, brødristere og andre varmekilder er egnede til indbygning m.v.

  13. Reklamation
  Transportskader skal anmeldes Køkken24 ApS ved modtagelse af varerne, dog senest 2 dage efter leveringen. Reklamation over fejl og mangler, herunder kvantitetsmangler, der er eller burde have været konstateret ved opfyldelse af den ovenfor under mangler beskrevne undersøgelsespligt, skal i handelskøb ske straks og senest 6 dage efter leveringen. I forbrugerkøb skal køber reklamere overfor Køkken24 ApS inden rimelig tid og senest 2 måneder, efter at køber har opdaget manglen.
  Eventuelle fejl og mangler, der opdages efter, at emballagen er brudt, skal påtales inden opsætning, da allerede bearbejdede eller monterede varer ikke kan returneres. Køber har derfor pligt til, at gennemgå de modtagne varer straks efter modtagelsen.
  Enhver reklamation skal ske skriftligt.

  Under forudsætning af rettidig berettiget reklamation repareres eller ombyttes leverancer, der er behæftet med fabrikations- eller materialefejl, uden beregning indenfor 2 år efter leveringstidspunktet.
  Reparationen dækker kun defekte dele. Erstatning for direkte eller indirekte skader, herunder omkostninger i forbindelse med udskiftninger, dækkes ikke.
  Evt. ombytning af skabe, inventar m.m. gælder kun for elementer produceret af Køkken24 ApS og dækker kun defekte dele. Erstatning for direkte eller indirekte skader, herunder omkostninger i forbindelse med udskiftninger og fragt, dækkes ikke.
  Er den leverede vare udgået af sortimentet, forpligter Køkken24 ApS sig udelukkende til at levere et produkt med den samme funktion. Køber skal forevise en faktura på det købte udstedt til køberen selv for at kunne udnytte den udvidede reklamationsret. Retten kan ikke overdrages til andre, herunder nye ejere af det pågældende køkken og/eller produkt.
  Ovenstående almindelig og udvidede reklamationsret gælder ikke for - og demovarer, da disse altid er købt som beset, og uden at der kan rejses krav af nogen art.
  Kan en reklamation henføres til installation eller til brug, herunder brug af det leverede sammen med hvidevarer, der ikke er godkendt af Køkken24 ApS, bortfalder enhver reklamationsret, herunder den udvidede reklamationsret. Tilsvarende gælder, hvis en montage ikke foretaget i henhold til Køkken24 ApS’ eller øvrige leverandørers monteringsanvisninger.

  14. Metoder, tolerancer og finish
  Køkken24 ApS’ metoder, tolerancer og finish i forbindelse med montering fremgår af de til enhver tid gældende vejledninger. Force Majeure m.m.
  Der tages forbehold for afgiftsændringer af enhver art, herunder vedr. moms. Forhøjelser af sådanne kan pålægges den aftalte pris. Tilsvarende vedr. trykfejl, som køber kunne have opdaget. For leverancer, der skal ske mere end 3 måneder efter aftaledagen, kan den aftalte pris forhøjes med Køkken24 ApS’ evt. almindelige prisændringer.
  Midlertidigt udsolgte varer leveres snarest muligt.
  Kan levering ikke ske senest 40 dage efter det aftalte tidspunkt kan enhver af parterne annullere købet f.s.v. angår denne vare. Tilsvarende vedr. produktændringer.
  Køber kan ikke rejse krav af nogen art overfor Køkken24 ApS for manglende opfyldelse af forpligtelser, der har sammenhæng med force majeure, eller lignende herunder krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, strejke, lockout, blokade, eksport- eller importforbud, naturkatastrofer eller dårlige vejrforhold, brand, mangel på arbejdskraft, mangel på råvarer eller energiforsyning eller nogen årsag i øvrigt som på leveringstidspunktet eller tidligere ligger uden for Køkken24 ApS’ kontrol, og som er egnet til at hindre Køkken24 ApS i opfyldelsen, eller som det kræver særlige udgifter at afværge. Dette gælder, uanset om opfyldelseshindringerne rammer Køkken24 ApS selv eller en af Køkken24 ApS’ underleverandører.

  Parterne har i medfør af Retsplejelovens § 245 aftalt, at evt. retstvister imellem parterne skal foregå ved Retten i Aabenraa. Handelsbetingelser er senest opdateret den 09.04.2019